میزان رضایتمندی از برخورد کارمندان مربوطه *
میزان رضایتمندی از زمان صرف شده برای خدمت مورد نظر *
میزان رضایتمندی از نحوه عملکرد کارمند مربوطه *

captcha

طراحی و پیاده سازی: راد وب